Przedawnienie roszczeń – najważniejsze informacje

Przedawnienie to instytucja umożliwiająca dłużnikowi uchylenie się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela po upływie określonego prawem terminu.  Innymi słowy jest to okres czasu, w jakim wierzyciel może egzekwować z pomocą przymusu państwowego należności od dłużnika. Jeżeli bowiem wierzyciel nie podejmie w odpowiednim czasie określonych działań windykacyjnych, odzyskanie długu na drodze sądowej staje się niemożliwe – rzadko bowiem zdarza się, że po przedawnieniu długu dłużnik dobrowolnie zwróci wierzycielowi jego należność.

Dlaczego wprowadzono taki mechanizm obrony dla dłużnika? Otóż punktem wyjścia jest słuszne założenie, że dłużnik nie może pozostawać wobec bierności wierzyciela w stanie niepewności co do swojej sytuacji majątkowej. Jeżeli przez okres np. 6 lat wierzyciel nie podejmie działań mających na celu odzyskanie należności to konsekwencją jego bezczynności jest to że jego roszczenie o zapłatę nie będzie mogło zostać skutecznie dochodzone na drodze postępowania sądowego.

Jak wskazano wyżej, przedawnienie następuje w przypadku upływu odpowiedniego terminu. Terminy przedawnienia są różne i zależą od charakteru dochodzonej wierzytelności. Przepisy Kodeksu cywilnego określają podstawowy termin przedawnienia wynoszący sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. W polskim prawie znajdziemy jednak ustawy, które będą regulować termin przedawnienia dla poszczególnych roszczeń w inny sposób – przykładem może być tu termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu umowy przewozu osób, które to roszczenia przedawniają się z upływem roku.

W każdym przypadku jednak termin przedawnienia liczony będzie od daty wymagalności roszczenia, to jest od dnia, w którym upłynął termin płatności określonej należności. Na przykład: na fakturze z odroczonym terminem płatności, termin jej zapłaty został określony na dzień 15 listopada 2021 roku. Wówczas wymagalność roszczenia nastąpi 16 listopada 2021 roku i od tej daty liczony będzie bieg przedawnienia.

Pamiętaj także, że bieg przedawnienia może zostać przerwany. W wyniku działania wierzyciela, np. wobec skierowania przeciwko dłużnikowi powództwa o zapłatę jak i w wyniku działania dłużnika np. poprzez zawarcie umowy ugody albo złożenie oświadczenia o uznaniu długu.

Reasumując, przedawnienie jest jedną z najważniejszych okoliczności, o której musi pamiętać każdy wierzyciel, aby skutecznie odzyskać swoją wierzytelność. Jeśli chcesz sprawdzić czy Twoje należności uległy przedawnieniu, skontaktuj się z naszą Kancelarią!