Ślub z obywatelem Ukrainy – krok po kroku.

Ślub z obywatelem Ukrainy – krok po kroku.

Nieprzerwanie obserwuję wzrost Państwa zainteresowania zawieraniem związków małżeńskich polsko-ukraińskich. W związku z powyższym niżej w skrócie opiszę całą procedurę wskazując także na niezbędne dokumenty, koszty i czas z jakim należy się w takiej sytuacji liczyć.

Po pierwsze poniższe uwagi dotyczą się wyłącznie przyszłych małżeństw, w które zawarte zostaną w Polsce i których stronami są obywatel polski i obywatel Ukrainy.

Procedura

Dla zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Ukrainy niezbędne jest skierowanie do Sądu polskiego wniosku „o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa” – dlaczego? O tym pisałem we wcześniejszym artykule, który znajdziesz tutaj. W dużym skrócie prawo polskie wymaga przedłożenia przez obywatela Ukrainy dokumentów, których wydania prawo ukraińskie w ogóle nie przewiduje. Jest to zatem warunek, którego obywatel Ukrainy obiektywnie nie może spełnić. W takiej sytuacji obywatel Ukrainy może wystąpić do Sądu polskiego by ten zwolnił go z tego obowiązku. W tym celu należy przygotować stosowny wniosek. Jeżeli wniosek będzie poprawny to co do zasady Sąd wyda postanowienie, w którym zwolni wnioskodawcę z obowiązku złożenia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ukraińskim może on zawrzeć małżeństwo z obywatelem Polski na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Procedowanie wniosku przed Sądem wygląda w uproszczeniu następująco:

 1. wniesienie wniosku do Sądu,
 2. badanie wniosku przez Sąd pod względem formalnej poprawności,
 3. wezwanie do uzupełnienia wniosku – jeśli wystąpiły braki formalne,
 4. wezwanie do złożenia dodatkowych oświadczeń (możliwe, ale nie konieczne),
 5. wyznaczenie terminu posiedzenia,
 6. posiedzenie Sądu i wydanie postanowienia.

Niezbędne dokumenty jakie do wniosku musi przedłożyć obywatel Ukrainy to:

 1. akt urodzenia,
 2. kopia paszportu,
 3. w przypadku pozostawania wcześniej w związku małżeńskim – dokument, potwierdzający rozwiązanie małżeństwa, czyli np.: wyciągu z Państwowego rejestru aktów stanu cywilnego obywateli o państwowej rejestracji rozwiązania małżeństw albo akt rozwiązania małżeństwa albo inny dokument urzędowy potwierdzający tą okoliczność.

Pomocne dokumenty:

 1. kopia powiadomienia o nadaniu numeru PESEL,
 2. kopia dokumentu, na podstawie którego obywatel Ukrainy przebywa w Polsce np. karta pobytu/wiza.

 

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Dokumenty można złożyć w formie kopii – w takim wypadku należy posiadać podczas wyznaczonego posiedzenia oryginały dokumentów w celu ewentualnego ich okazania. Tłumaczenia należy złożyć od razu w oryginale.

 

Informacje jakie należy zawrzeć we wniosku

Wniosek powinien zawierać, krótki opis łączącej wnioskodawcę i uczestnika relacji oraz powodu, dla którego strony postanowiły zawrzeć małżeństwo. Ponadto wniosek powinien zawierać niżej wskazane informacje:

 

Dane obywatela Ukrainy:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. miejsce i data urodzenia,
 4. adres do korespondencji,
 5. adres email,
 6. numer PESEL, jeśli wydano,
 7. numer paszportu,
 8. numer kontaktowy tel.,
 9. stan cywilny,
 10. w przypadku pozostawania wcześniej w związku małżeńskim należy wskazać datę zawarcia małżeństwa oraz datę orzeczenia rozwodu.

 

Dane obywatela polskiego

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. miejsce urodzenia,
 4. adres do korespondencji,
 5. adres email,
 6. numer PESEL,
 7. numer kontaktowy tel.,
 8. miejsce i data urodzenia,
 9. stan cywilny – wolny/rozwiedziony/wdowiec.

 

Niektóre Sądy wymagają wskazania we wniosku dodatkowych informacji np.:

 1. wskazania czy wnioskodawca cierpi na choroby przewlekłe,
 2. wskazania czy stan zdrowia pozwala na zawarcie małżeństwa i posiadanie potomstwa,
 3. potwierdzenia, że wnioskodawcy przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. wskazania czy między stronami nie zachodzi stosunek: pokrewieństwa, powinowactwa albo przysposobienia,
 5. wskazania, że wnioskodawca nie zataja żadnych okoliczności mogących wpłynąć na decyzję o zawarciu małżeństwa (np. karalność, posiadanie potomstwa, choroba).

 

Czas

Bardzo często pytacie Państwo, ile cała procedura uzyskania zwolnienia może potrwać. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy Sąd w Kraju pracuje w nieco innym tempie. Jednocześnie z mojego doświadczenia sprawy o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa rozpatrywane są w terminie ok 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Sądu. Jeżeli do Sądu wpłynie wniosek z brakami, które trzeba będzie usunąć to oczywiście czas rozpoznania wniosku ulegnie wydłużeniu. W przypadkach szczególnie pilnych sprawy tego typu mogą zostać rozstrzygnięte znacznie szybciej to wymaga jednak dodatkowego działania i dobrej woli ze strony przewodniczącego. Rekord w skali kraju to zaledwie kilka dni od daty wpływu wniosku do Sądu.

Koszty

W przypadku samodzielnego wniesienia wniosku koszt stanowić będzie opłata skarbowa w wysokości 100 zł. Dodatkowym kosztem jest koszt tłumaczeń przysięgłych dokumentów w zależności od ich ilości należy liczyć się z kosztem na poziomie od 300 do 500 zł. Zlecając sprawę do prowadzenia Kancelarii dodatkowym kosztem będzie koszt obsługi sprawy.

Pomoc

Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach o zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa i pomaga w zawieraniu małżeństw polsko-ukraińskich klientom na terenie całego kraju. Współpracujemy z klientami na odległość bez konieczności osobistego spotkania w Kancelarii.

Kancelaria oferuje opracowanie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, zapewnia także tłumaczenie przysięgłe dokumentów oraz wniesienie sprawy do właściwego sądu.

Co dalej jeśli uzyskałeś już postanowienie

Co, jeśli już posiadasz prawomocne postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa? Z postanowieniem zaopatrzonym we wzmiankę o jego prawomocności musisz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w którym chcesz zawrzeć małżeństwo. Na miejscu kierownik USC powie Ci o dalszych krokach w sprawie i możliwych terminach zawarcia małżeństwa.