Ślub cywilny z obywatelem Ukrainy.

Ślub cywilny z obywatelem Ukrainy

Wśród zawieranych przez obywateli polskich związków małżeńskich z obywatelami innych państw najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Polsko-Ukraińskie małżeństwa zawierane są coraz częściej. Zawarcie małżeństwa z obywatelem Ukrainy niesie ze sobą pewne utrudnienia, o których warto wiedzieć planując ślub cywilny.

Obywatel Ukrainy chcąc zawrzeć związek małżeński z obywatelem polskim powinien: złożyć zapewnienie, przedłożyć akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Właściwym, czyli obowiązującym na Ukrainie.

O ile ze złożeniem zapewnienia nie będzie problemu, o tyle uzyskanie odpisu aktu urodzenia może być kłopotliwe dla obywateli ukraińskich zamieszkujących stale w Polsce. Natomiast największym problemem jest przedłożenie ostatniego z dokumentów, czyli dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem ukraińskim nupturient może zawrzeć związek małżeński. W czym problem? Otóż problem w tym, że prawo ukraińskie nie przewiduje możliwości wydania takiego dokumentu. W konsekwencji jego uzyskanie jest niemożliwe.

Na szczęście polski ustawodawca przewidział taką sytuację. Obywatel Ukrainy powinien wystąpić do Sądu z wnioskiem o zwolnienie go od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa. Wniosek kieruje się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Podstawę do złożenia wniosku stanowi art. 79 ust. 2 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

We wniosku należy wskazać jako wnioskodawcę – obywatela Ukrainy, a jako uczestnika – obywatela polskiego, z którym planujemy zawrzeć związek małżeński. Do wniosku należy ponadto przedłożyć akt urodzenia wnioskodawcy, kopię paszportu, oba dokumenty wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W praktyce przyjęło się, że do wniosku należy przedłożyć także zaświadczenie z Konsulatu Ukrainy o niewydawaniu zaświadczeń o możliwości zawarcia małżeństwa. Do wniosku należy dołączyć także jego odpis dla uczestnika. Wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą to opłatę należy wnieść na rachunek sądu albo uiścić w znakach opłaty. We wniosku nalży wskazać, czy wnioskodawca posługuje się językiem polskim. Jeżeli wnioskodawca nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym na posiedzenie wezwany zostanie tłumacz. Sąd wyznaczy posiedzenie, na które wezwany zostanie wnioskodawca oraz uczestnik. Należy spodziewać się pytań koncentrujących się na okolicznościach chęci zawarcia małżeństwa, braku przeszkód do jego zawarcia oraz braku możliwości uzyskania dokumentu stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia małżeństwa wg. prawa Ukraińskiego.

Sąd po rozpoznaniu sprawy wyda postanowienie, w którym zwolni wnioskodawcę od obowiązku przedłożenia kierownikowi USC dokumentu stwierdzającego brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Gdy dysponujemy już prawomocnym postanowieniem, odpisem aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski pozostaje udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, złożyć zapewnienia i wyznaczyć termin ślubu.