Wypadki się zdarzają cz. 1 – Postępowanie w razie kolizji drogowej.

Co robić, gdy znalazłeś się w sytuacji, w której doszło do zderzenia dwóch pojazdów?

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że takie zdarzenie może być kwalifikowane jako kolizja albo wypadek. W przypadku kolizji pojazdów doszło do zderzenia uczestników ruchu, w następstwie którego powstały jedynie szkody w pojazdach brak jest natomiast ofiar czy osób rannych.
Wypadek to sytuacja, w której obok uszkodzenia czy zniszczenia pojazdów ucierpieli także uczestnicy zdarzenia są ranni bądź zabici.
Rozpoznanie tych dwóch sytuacji jest konieczne, bowiem rodzi obowiązek naszego określonego działania. W przypadku kolizji wezwanie policji nie będzie konieczne. Natomiast w przypadku wypadku policja musi zostać zawiadomiona każdorazowo.
Rozważmy przypadek kolizji:
W pierwszej kolejności sprawdź czy nikt nie ucierpiał.
Wykonaj fotografie pojazdów w układzie, w jakim się znalazły po zderzeniu. Zdjęcia mogą posłużyć jako dowód zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem, jak i w razie ewentualnego sporu sądowego.
Zabezpiecz nagranie z rejestratora tak, by zabezpieczyć dane przed nadpisaniem. Usuń uszkodzony pojazd z drogi.
Ustal sprawcę: jeżeli sprawa jest oczywista i nie ma wątpliwości co do przebiegu zdarzenia to w takim wypadku zwykle wystarczy sporządzenie przez kierowców oświadczenia. Nie jest przy tym ważne czy oświadczenie będzie sporządzone na specjalnym druku czy w formie odręcznej notatki. Najważniejsze, by treść sporządzonego dokumentu nie budziła wątpliwości co do osoby sprawcy. Notatka powinna także zawierać: dane sprawcy obejmujące jego imię nazwisko nr PESEL oraz adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy, datę i miejsce zdarzenia, opis zdarzenia, który to opis można uzupełnić o szkic sytuacyjny.
Ustalenie numeru polisy sprawcy. Ustalenie polisy jest niezbędne w celu zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela sprawcy. O tym jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w związku z kolizją napiszę w osobnym artykule. Jeżeli sprawca nie chce okazać polisy ubezpieczeniowej wystarczy zapisać numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. Na podstawie numeru rejestracyjnego jesteśmy w stanie ustalić towarzystwo, w którym sprawca posiada ubezpieczenie.
Ustalenie danych osobowych sprawcy. Jest konieczne dla prawidłowego zgłoszenia roszczenia o zapłatę odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy oraz w sytuacji, gdy okaże się, że sprawca nie posiada ważnej polisy OC i sam będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Dane jakie musimy zgromadzić to imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.
Zabezpieczenie numeru rejestracyjnego oraz marki pojazdu sprawcy – te dane będą konieczne dla prawidłowego zgłoszenia szkody. Dla ich utrwalenia wystarczy nam zdjęcie.

Co w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. W takiej sytuacji konieczne będzie wezwanie na miejsce policji. Policja ustali sprawcę, a wynik swoich ustaleń zawrze w notatce – notatka zastąpi w tym wypadku oświadczenie sprawcy.
Sprawca kwestionuje ustalenia policji i nadal nie przyznaje się do winy. W takiej sytuacji sprawa nieco się komplikuje. Policja wystąpi z wnioskiem o ukaranie kierowcy do Sądu. Sąd na podstawie zaoferowanych przez policję dowodów oceni czy istotnie kierujący jest sprawcą wypadku. W sprawie zostanie wydany wyrok i to on będzie wiążący dla ubezpieczyciela. Taki scenariusz nie stanowi dobrej wiadomości dla poszkodowanego. Praktyką zakładów ubezpieczeniowych jest zwlekanie z wypłatą odszkodowania do czasu prawomocnego przesądzenia o winie/sprawstwie jego klienta. Co to odznacza dla poszkodowanego? Cóż, będzie on zmuszony czekać na należne mu odszkodowanie. Jak długo? To zależy od sposobu prowadzenia sprawy; zwykle tego typu sprawy rozpoznawane są od 6 miesięcy do roku.
Częstą sytuacją jest zmiana stanowiska sprawcy wypadku. Niejednokrotnie w mojej praktyce sprawca wypadku najpierw przyznawał się do winy, a następnie odwoływał swoje oświadczenie i kwestionował swoją winę. W takiej sytuacji ubezpieczyciel sprawcy oczywiście odmawia wypłaty odszkodowania do czasu ustalenia winy jego klienta. Poszkodowany będzie zatem zmuszony skierować sprawę do Sądu i podołać ciężarowi wykazania, że wskazany przez nas sprawca jest winny spowodowania kolizji.

Dlatego też stoję na stanowisku, by nawet w przypadku kolizji wzywać Policję. W takiej sytuacji ustalenie sprawcy jest pewniejsze, bo dokonane przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy, a pole manewru sprawcy zostaje znacznie ograniczone.